Bestseller!

„Abc marketingu B2B” to obowiązkowa lektura dla marketerów B2B!

Dowiedz się więcej

Jak legalnie przeprowadzić konkurs w internecie?

W działalności każdej firmy przychodzi moment, w którym marketer musi zmierzyć się z zadaniem promocji produktów, usług, eventów bądź marki, ale w sposób inny, niż robi to konkurencja. Wtedy często specjaliści od marketingu i promocji wpadają na pomysł organizacji konkursu. Oprócz odpowiedzi na pytania: „Jak zachęcić uczestników do udziału w konkursie?”, „Jakie powinni wykonać zadanie” i „Jakie przyznamy im nagrody?”, warto też zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby przeprowadzić konkurs legalnie.

Jak legalnie przeprowadzić konkurs w internecie?

W działalności każdej firmy przychodzi moment, w którym marketer musi zmierzyć się z zadaniem promocji produktów, usług, eventów bądź marki, ale w sposób inny, niż robi to konkurencja. Wtedy często specjaliści od marketingu i promocji wpadają na pomysł organizacji konkursu. Oprócz odpowiedzi na pytania: „Jak zachęcić uczestników do udziału w konkursie?”, „Jakie powinni wykonać zadanie” i „Jakie przyznamy im nagrody?”, warto też zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby przeprowadzić konkurs legalnie.

Czas czytania: ok. 4 minuty

Z artykułu dowiesz się:
  • czym różni się konkurs od loterii,
  • jakie ustawy regulują kwestię konkursów,
  • jak stworzyć regulamin konkursu.

W polskim prawie nie znajdziemy definicji „konkursu”, a jedynie możemy odwołać się do językowego rozumienia samego pojęcia. Pod hasłem „konkurs” rozumiemy „publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego”. Nie oznacza to jednak, że organizacja konkursu jest całkowicie poza sferą prawną. Jak wynika z przedstawionej definicji, zastosowanie znajdą tu przepisy odnośnie przyrzeczenia publicznego za najlepsze dzieło bądź najlepiej wykonaną czynność w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W praktyce oznacza to tyle, że organizator konkursu jest zobowiązany do wydania laureatowi przyrzeczonej publicznie nagrody, a ten może się jej domagać na drodze sądowej. Świadczy to także o tym, że organizatorem konkursu może być każda osoba, która jest zdolna – zgodnie z Kodeksem cywilnym – do składania w swoim imieniu oświadczeń woli (przyrzeczenie publicznego przyznania nagrody w świetle prawa jest właśnie oświadczeniem woli). Może to być osoba fizyczna, jednak najczęściej będą to osoby prawne (firmy).

Ponadto w polskim prawie nie znajdziemy także szczegółowo opisanych zagadnień, które muszą zostać zawarte w dokumencie regulującym organizowany konkurs – regulaminie. Warto jednak stworzyć taki regulamin, który będzie w sposób szczegółowy opisywał wszystkie kwestie związane z organizowanym konkursem. W praktyce pozwoli to uniknąć wielu kwestii spornych, a jeżeli na linii organizator-uczestnik dojdzie już do sporu, łatwiej będzie go rozwiązać.

Na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu regulaminu?

Kwestie organizacyjne

W regulaminie musimy określić dokładnie:

  • kto jest organizatorem konkursu,
  • kto jest podmiotem fundującym nagrody (nie musi to być podmiot organizujący konkurs),
  • jakie są to nagrody oraz jaką mają wartość,
  • kto może zostać uczestnikiem konkursu,
  • w jaki sposób uczestnik może dokonać zgłoszenia do konkursu,
  • jakie zadanie muszą wykonać uczestnicy, żeby otrzymać nagrodę.

Oczywiście koniecznym jest określenie terminu, w jakim będzie się odbywał konkurs oraz terytorium, na którym jest on organizowany. Warto również doprecyzować sposób przekazania nagrody.

Dane osobowe

Przy okazji organizowanego konkursu, możemy także zbudować bazę danych osobowych, która może zostać następnie wykorzystana w celach marketingowych. Pamiętajmy, żeby w regulaminie zawrzeć odpowiednie zapisy dotyczące zgody uczestników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z o ochronie danych osobowych.

Zadanie konkursowe oraz nagroda konkursu

Zadanie konkursowe może polegać na wykonaniu (zaniechaniu) określonej czynności bądź na wykonaniu dzieła. Jedynym ograniczeniem jest tu wyobraźnia organizatora i obowiązujące przepisy prawa.

Organizator ma również pełną dowolność w wyborze nagrody. Może być to nagroda rzeczowa bądź usługa. Ważna jest jej wartość oraz sposób jej przyznania.

Wartość nagrody określa nam wysokość należnego podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. Jednocześnie wygrana nie przekraczająca jednorazowo kwoty 760 złotych jest wolna od podatku dochodowego.

Natomiast sposób przyznania nagrody nie może być losowy, ponieważ wtedy organizowany przez nas konkurs może zostać uznany za loterię. Tymczasem przeprowadzenie loterii jest obwarowane obowiązkami prawnym wynikającymi z Ustawy o grach hazardowych. Na organizatora loterii jest nałożona konieczność uzyskania zgody odpowiednich organów celnych na organizację loterii, co w praktyce może spowodować przedłużenie czasu potrzebnego na zorganizowanie i przeprowadzenie akcji marketingowej.

Kwestią, która pozwala rozróżnić konkurs od loterii, jest właśnie sposób przyznawania nagrody – dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na opis tego zagadnienia w regulaminie. Należy zatem szczegółowo określić kryteria wyboru laureatów konkursu oraz wymienić, jakie muszą spełnić warunki, żeby otrzymać nagrodę przy jednoczesnym wykluczeniu elementu losowości jej przyznania.

Pamiętajmy też, że w przypadku zorganizowania przez przedsiębiorcę konkursu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), każde nieścisłości w regulaminie będą interpretowane na korzyść konsumenta.

Z prawnego punktu widzenia organizacja konkursu nie jest zadaniem szczególnie skomplikowanym. Warto uwzględnić wszelkie aspekty poruszone powyżej i stworzyć regulamin, który pozwoli nam na legalne i bezpieczne dla naszych interesów przeprowadzenie konkursu. Jak wygląda realizacja konkursu w praktyce? W kolejnym artykule odpowiem na to pytanie.


Warto doczytać:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), w szczególności art. 919- 921.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350), w szczególności art. 41 ust. 1 i art. 30 ust. 1 pkt 2.
4. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540).

Spragniony marketingowej wiedzy?

Pełen dostęp do naszych tekstów możliwy jest dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę plus lub elektroniczną by zyskać dostęp do pełnego archiwum od 2011 roku. Wszystkie numery dostępne są w plikach pdf.

Zamów prenumeratę