Bestseller!

„Abc marketingu B2B” to obowiązkowa lektura dla marketerów B2B!

Dowiedz się więcej

Konkurs urodzinowy – świętuj z nami siódme urodziny!

Zapraszamy do udziału w konkursie urodzinowym Marketer+! Do wygrania 3 atrakcyjne zestawy złożone z 3 książek - nowości o tematyce marketingowej. Świętuj z nami siódme urodziny!

Konkurs urodzinowy – świętuj z nami siódme urodziny!

Zapraszamy do udziału w konkursie urodzinowym Marketer+! Do wygrania 3 atrakcyjne zestawy złożone z 3 książek - nowości o tematyce marketingowej. Świętuj z nami siódme urodziny!

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia w konkursie! Zwycięzcy zostali poinformowani drogą e-mailową.

Konkurs organizowany jest dla czytelników magazynu Marketer+. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Jak wyobrażasz sobie magazyn Marketer+ za 3 lata?

Odpowiedź w postaci opisu lub grafiki należy przesłać na adres: redakcja@marketerplus.pl w temacie wpisując – Konkurs urodzinowy.

Konkurs trwa do 31.03.2018 (do godziny 23:59).

Redakcyjne jury wyłoni trzech zwycięzców, którzy otrzymają zestawy 3 książek o tematyce marketingowej:

1. Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować). Copywriting & Webwriting Artur Jabłoński
2. Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty Anna Miotk
3. Projektowanie strategii marki Maciej Tesławski i Przyjaciele

Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS URODZINOWY” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
  Organizatorem Konkursu jest Grupa Marketer Spółka Jawna, ul. Stefczyka 32 lok. 5, 20 -151 Lublin, NIP 712-31-50-456.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie internetowej magazynu „Marketer+” (www.marketerplus.pl).
 3. Konkurs rozpocznie się dnia 23.03.2018 (o godz. 9.0o) i zakończy dnia 31.03.2018 (o godzinie 23:59). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 3.04.2018.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy po 3 książki o tematyce marketingowej: Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować). Copywriting & Webwriting Artur Jabłoński, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty Anna Miotk i Projektowanie strategii marki Maciej Tesławski i Przyjaciele.
 2. Trzech zdobywców nagród w Konkursie wyłoni Jury, w skład którego wejdą redaktorzy magazynu „Marketer+”.
 3. Zadaniem Uczestników jest wysłanie e-maila na adres: redakcja@marketerplus.pl z odpowiedzią na pytanie: Jak wyobrażasz sobie magazyn Marketer+ za 3 lata? (w formie opisu lub grafiki).
 4. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedź nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pytania do Konkursu oraz udzielenia zgody na publikację. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
 5. Jury wyłoni zdobywców nagród wybierając najbardziej kreatywne odpowiedzi.
 6. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mailowej po zakończeniu konkursu.
 7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 1 (jednego) dnia od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Z 2000 r., Nr 14, poz.176).
 9. Nagrody wyślemy pocztą.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Grupa Marketer Spółka Jawna, ul. Stefczyka 32 lok. 5, 20 -151 Lublin, NIP 712-31-50-456 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Grupa Marketer informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Grupy Marketer. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Grupy Marketer na piśmie.
 3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 1 dnia od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 1 dnia roboczego od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia długości trwania konkursu, jeśli po upływie regulaminowego czasu trwania konkursu nie będzie mógł przyznać wszystkich nagród.
 3. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
  Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym https://marketerplus.pl
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.
 6. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora.

 

Spragniony marketingowej wiedzy?

Pełen dostęp do naszych tekstów możliwy jest dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę plus lub elektroniczną by zyskać dostęp do pełnego archiwum od 2011 roku. Wszystkie numery dostępne są w plikach pdf.

Zamów prenumeratę